1. Forgalmazó Adatai

A forgalmazó neve, elérhetősége:
ACIUS Kft.
Cégjegyzékszáma: 01 09 934865

Adószáma: 12448786-2-41
Székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 53.

Elérhetőségek:
Telefon: +36 1 450 1363
Fax: +36 1 450 1363
E-mailben: acius@acius.hu

 

 

 1. Árak és díjak meghatározásának általános szabályai

Az Acius Kft. (továbbiakban Forgalmazó) árlistáiban és internetes oldalán feltüntetett árak nettó árak és telephelyen történő átvétel esetére értendőek. Ettől való eltérést minden esetben feltüntetjük. 

Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy az árlistában szereplő árakat bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa. Egyedi megállapodás vagy szerződés esetén az abban foglalt árak érvényesek.

 

 1. Megrendelés, áru továbbítása

Az áru megrendelésére írásban a webáruházon keresztül, emailben vagy faxon van lehetőség. Megrendelés bármely formában történő leadásával Megrendelő elfogadja az Üzletszabályzatban leírtakat. A megrendelést Forgalmazó minden esetben, telefonon vagy írásban, visszaigazolja, tájékoztatva Megrendelőt az átvétel időpontjáról.

Amennyiben a szállítási határidőt vis major körülmények (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) befolyásolják, a szállítási határidő a késedelemnek megfelelően meghosszabbodik. A szállítási határidőben bekövetkezett változásról Forgalmazó Megrendelőt minden esetben értesíti. Amennyiben Forgalmazó valamely okból mégsem tartja be a szállítási határidőt, úgy Megrendelő minden következmény nélkül elállhat megrendelésétől.

 

 1. Az áru átvétele
  1.Személyesen, a Forgalmazó mindenkori telephelyén nyitvatartási időben, vagy egyéb egyeztetett időpontban.
  2. Megrendelő telephelyén,  a szállításra vonatkozó egyedi megállapodás alapján

 

 1. Fizetési feltételek

A fizetési feltételeket a mindenkori számla határozza meg.

100.000,- Ft feletti vételárú berendezés vásárlása esetén Forgalmazó előleg befizetését kérheti. Ezen termékek adásvétele során minden esetben adásvételi szerződés készül mel tartalmazza az árura vonatkozó fizetési üzemezést.

Amennyiben Megrendelő a számlák kiegyenlítésével késedelembe esik, újabb áru átvételére csak készpénzes fizetés esetén jogosult.

Forgalmazó a késedelem idejére késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeg felszámítására jogosult. Banki átutalással lebonyolított fizetés esetén fizetési határidő alatt az a dátum értendő, amikor az összeget jóváírták Forgalmazó bankszámláján.

Forgalmazó a vételár teljes kiegyenlítéséig, ide értve az esetleges kamatokat és költségeket is, az áru tulajdonjogát fenntartja.

 

 1. Reklamáció

Reklamáció esetén mindkét fél a jóhiszeműség elve szerint jár el.

Megrendelő az áru alkalmasságát saját rendeltetési céljára maga ellenőrzi. Amennyiben minőségi vagy mennyiségi kifogással kíván élni, köteles azt írásban jelezni Forgalmazó felé az áru átvételét követő 8 napon belül.

Jogos kifogás esetén Forgalmazó a Megrendelővel folytatott megbeszélés alapján Megrendelőt kártalanítja. Ennek formája lehet az áru cseréje, árkedvezmény, pótszállítás stb. A termékek rendeltetésszerű használatához szükséges információkat Forgalmazó weboldalán és egyéb információs csatornáin keresztül elérhetővé teszi. Ebből kifolyólag a nem rendeltetésszerű felhasználásért Forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal.

Forgalmazó a leszállított áruért szavatosságot 30 napig vállal, ezért minőségi kifogást csak legfeljebb 30 napja vásárolt áruért fogadunk el.

 

 1. A vásárlástól való elállás joga

A 45/2014, (II.26.) korm. rendelet tartalmazza a fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket.  További fontos információk megtalálhatók a témában a 2013. évi  V. törvényében is. 

Webáruházon keresztül leadott megrendelés esetén a Megrendelő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően, a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon a Forgalmazó elérhetőségein. Ebben az esetben a Megrendelőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Egyéb úton zajló megrendelés esetén, a Megrendelő az áru átvételét követő tizennégy munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Szándékát a Forgalmazó által megadott elérhetőségeken jelezheti. Ebben az esetben a Forgalmazó köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A Forgalmazó az esetben visszatarthatja  a vételár összegét, amíg a termék meg nem érkezik hozzá, vagy a visszaküldés tényét a Megrendelő kétségét kizáróan nem igazolja. A Forgalmazó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Megrendelő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Megrendelőt terhelik. A Forgalmazó továbbá követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

 1. Adatkezelés

Megrendelő hozzájárul, hogy a Forgalmazó számára megadott adatait Forgalmazó elektronikusan tárolja és feldolgozza.

Amennyiben Megrendelő számlázási címében változás következik be, azt köteles a legrövidebb időn belül Forgalmazó tudomására hozni.

Megrendelő adatai törlését bármikor kérheti Forgalmazó rendszeréből. Megrendelő ezen szándékát jelezheti bármely kiküldött e-mailben található linkre kattintva, továbbá Forgalmazó által megadott elérhetőségek valamelyikén.

Forgalmazó a Megrendelő adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki. Kivételt képez ez alól a futárszolgálatnak kiszállítás céljából történő megadása. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelések rögzítésével Megrendelő elfogadja az Eurojet üzletszabályzatában leírtakat, továbbá adatkezelési elveit.

Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.